logo

..................................................................................................................................................... .....
        Home Zasiłek rodzinny (Kindergeld) w Niemczech

Obywatele polscy ubiegający sie o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodzicow dziecka mieszka w Polsce podlegaja nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego.
Przy tym muszą byc przestrzegane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 883/2004 ważne od 01 maja 2010.

1. Trudności w zastosowaniu Rozporządzenia (EG) Nr. 883/2004 w sprawie koordynacji prawa do zasiłku rodzinnego między Polską i Niemiec

Zastosowanie Rozporządzenia (EG) Nr.883/2004 od momentu wejscia w życie 1.maja 2010 wywołało niepewności w instytucjach do świadczeń rodzinnych (Familienkasse).
W przypadkach ustanawiania i uchylania wniosku o niemecki Kindergeld dla dzieci zamieszkujacych w innym Państwie Członkowskim (np. w Polsce), Familienkasse nie podaje wystarczających powodów prawnych dotyczących decyzji w związku z przyznawaniem Kindergeld.

W przypadku anulowania lub odmowy zasiłku rodzinnego nie jest oczywiste na jaką podstawę prawną powołuja się kasy rodzinne, nie zostaje też podany tekst ustawy w dokumencie odmownym. To zatem sprawia, iż nie jest łatwo uzasadnić prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech osobom, którym zasiłek ten nie został przyznany.

2. Zasiłek rodzinny (Kindergeld) według Rozporzadzenia (EG) Nr. 883/2004

Artykuł 67 Rozporzadzenia (EG) Nr. 883/2004 według którego członkowie rodziny zamieszkujący w innym Państwie Członkowskim (tutaj: Polska) są uprawnieni do świadczeń rodzinnych według przepisów prawnych danego kraju UE (tutaj: Niemcy), w którym osoba jest zatrudniona bądź wykonuje prace na własny rachunek.
Artykuł 68 tego rozporządzenia zawiera jednak zasady pierwszeństwa praw do świadczeń rodzinnych.
Stosowanie tych przepisów w powiązaniu z prawem do przyznawania zasiłku rodzinnego w Niemczech, przysparza nierzadko trudności.
Poniżej zestawinie względnych konstelacji.

3. Względne kosntelacje

3.1. Dyferencja zasiłku rodzinnego (Differenzkindergeld)

Z reguły kasy rodzinne (Familienkassen) ustalają dyferencje zasiłku rodzinnego (rodzinne w wysokosci wg prawa niemieckiego po potronceniu kwoty w wysokosci polskiego zasilku rodzinnego przyslugujacego rodzinie w Polsce.
Warto zwrócić uwagę, iż zarówno prawo do świadczeń rodzinnych w Niemczech jak i w Polsce ustala się na podstawie stałego miejsca zamieszkania rodziców bądź na podstawie stałego miejsca zamieszkania jednego z rodziców. W tym przypadku mają zastosowanie zasady pierwszenstwa praw do świadczeń na podstawie artykułu 68 Rozporzadzenia (EG) Nr.883/2004. Z reguły prawo do zasilku rodzinnego przysługuje matce mieszkajacej w Polsce, z ktora zamieszkują dzieci we wspolnym gospodarstwie domowym (Haushalt).
Kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w Polsce jest kilkakrotnie niższa od kwoty świadczeń rodzinnych wypłacanych w Niemczech. W tym przypadku powinna być wypłacana kwota wyższa, mimo iż jest podporządkowana. Niższa kwota zasiłku rodzinnego (polskiego) zostaje odliczana .
Taki "Differenzkindergeld" jako dodatek dyferencyjny może zostać również zawieszony na podstawie Artykulu 68 ustęp 2, zdanie 2 Rozporzadzenia (EG) Nr. 883/2004. Tekst usatwy w tym przypadku brzmi nastepujaco:
"Taki dodatek dyferencyjny nie musi być przewidziany dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim, gdy uprawnienie do przedmiotowego świadczenia wynika wyłącznie z miejsca zamieszkania"
Ta zasada jest niekorzystna szczególnie dla Polaków pracujących na własny rachunek w Niemczech, których dzieci zamieszkuja z drugim rodzicem w Polsce.

3.2. Połowa zasiłku rodzinnego (hälftiges Kindergeld)
3.2.1. Prawo obowiązujace do 30. kwietnia 2010


Rozporządzenie Rady (EWG) Nr. 1481/71 dotyczące Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, ważne do dnia 30. kwietnia 2010 okazało się szczególnie niekorzystne dla polskich rzemielsników, ponieważ nie należeli oni do kręgu osób które tej ustawie nie podlegaly, musieli więc rezygnować z dodatku dyferencyjnego (Differenzkindergeld) i tracili prawo do świadczeń rodzinnych w Niemczech na podstawie 65 ust. 1 nr. 2 EStG, jeśli przysługiwało im prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce.
Ponadto kasy rodzinne (Familienkassen) ustanowiły w takich przypadkach połowę kwoty zasiłku rodzinnego opierając decyzje na zastosowaniu prawa do świadczeń rodzinnych według Art. 12 ust. 2 Rady Rzporzadzenia (EWG) Nr. 1408/71.
Problem stanowi jednak fakt, iż decyzja o przyznawaniu połowy zasiłku rodzinnego nie opiera się na rzadnej podstawie prawnej, na wskutek czego kasy rodzinne trzymając się sciśle tego przepisu prawnego odmawiały całkowicie prawa do przyznawania zasiłku rodzinnego.

3.2.2. Prawo obowiazujace od 01.maja 2010

Rozporządzenie (EWG) 1408/71 zostało zastąpione z dniem 01.maja 2010 Rozporządzeniem (EG) Nr. 883/2004. Przy czym to Rozporządzenie stosuje się między innymi dla obywateli z przynależnością narodową jednego Państwa Członkowskiego jak rówież ich członków rodzin.
Ponieważ prawo do świadczeń rodzinnych wynika na podstawie miejsca zamieszkania, nie na podstawie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, zasiłek rodzinny w Niemczech powinien byc wyplacany po odjeciu kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego w Polsce. Stosowanie przepisu według Art. 68.ust.2 zdanie 2 Rozporządzenia (EG) Nr. 883/2004 może doprowadzić do trudności, patrz punkt 3.1.

3.3. Pełny zasiłek rodzinny (volles Kindergeld)

Pełny zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje jeśli nie ma zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych jednoczesnie w Polsce i Niemczech.
Prawo do polskich świadczeń rodzinnych przysługuje, jesli miesięczne dochody nie przekraczają średniej kwoty 504 złotych na członka rodziny. Całkowity zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje tylko i wyłącznie według prawa niemieckiego, jeśli średnia dochodu rodzinnego przekracza 504 złotych na członka rodziny.

4. Prognoza

Z powyższego można wywnioskować, iż kasy rodzinne ustanowiły dyferencje zasiłku rodzinnego lub połowę zasiłku dla Polaków mieszkających w Niemczech i bedą postepowały zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia WE 883/2004 Parlamentu Europejskiego.
Nie da się jednak wykluczyc, iż niektóre kasy rodzinne (Familienkassen) będą całkowicie odmawiały przyznawania zasiłku rodzinnego w Niemczech poługując się w/w Artykulu 68 ust. 2, zdanie 2 Rozporzadzenia (EG) Nr. 883/2004.
Dlatego też odmowa do przysługiwania zasiłku rodzinnego w Polsce na podstawie przekraczającej granicy dochodów stanowi najskuteczniejszą drogę do otrzymania zasiłku rodzinnego w Niemczech. Ten fakt odnosi się do większości Polakow pracujących w Niemczech.

WSZELKIE PRAWA Z A S T R Z E Ż O N E. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE CAŁOŚCI LUB FRAGMENTóW NINIEJSZEJ PRACY BEZ ZGODY WYDAWCY Z A B R O N I O N E !
W sprawie pytań proszę o kontakt.


do góry

        Prawo Podatkowe
        Polskie Biuro
        Kontakt
        deutsch
lo

        
        
Impressum
        
Dipl.-Jur. Paul Witkowski
        
Himptenhof 9
        
30657 Hannover

        
Tel.:      +49/511/10575943
        
Mobil: +49/176/21973142

         
email